Ngày 19 Tháng 1 Năm 2020

Giới thiệu về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm lý luận chính trị toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã khẳng định "Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng và kim chỉ nam cho hành động".

Xem tiếp...

Các chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Giới thiệu các chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" từ năm 2007 đến nay.

Xem tiếp...

Năm Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông

Ngày 16/01/2013, Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 141-QĐ/BCSĐ về việc phê duyệt năm chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông.

Xem tiếp...

Điều lệ

Đang cập nhật

Ban biên tập

Đang cập nhật

Các bài khác...

  1. Địa chỉ gửi bài
Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn | Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn |