Ngày 19 Tháng 1 Năm 2020

Năm Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông

Ngày 16/01/2013, Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 141-QĐ/BCSĐ về việc phê duyệt năm chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông.

 

Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn | Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn |