Ngày 19 Tháng 1 Năm 2020

Các chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Giới thiệu các chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" từ năm 2007 đến nay.

Năm 2016, học tập chuyên đề:

"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm"

Năm 2015, học tập chuyên đề:

"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"

 

Năm 2014, học tập chuyên đề:

"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

Năm 2013, học tập chuyên đề:

"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"

 
Năm 2011 - 2012, học tập chuyên đề:

"Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị".

Năm 2010, học tập chuyên đề:

"Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh" gắn với công tác tổ chức và tiến hành Đại hội Đảng các cấp.

Năm 2009, học tập chuyên đề:

- "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

- 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2008, học tập chuyên đề:

- "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”.

- Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”.

 
Năm 2007, học tập chuyên đề:

- "Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay".

- Tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân".

- Tác phẩm "Di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn | Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn |