Ngày 15 Tháng 12 Năm 2018

Tư liệu Hình ảnh về Bác Hồ

 

Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trước năm 1930


 

Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1930 - 1945


 

Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1945 - 1954


 

Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1954 - 1969


 

Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với quốc tế

Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn | Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn |