Ngày 7 Tháng 12 Năm 2019

Văn bản cấp Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông

Văn bản cấp Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Số hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Hình thức văn bản

Trích yếu nội dung

Tải về

998-KH/ĐU

24/11/2014

Đảng ủy Bộ TT&TT

Kế hoạch

Về đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị trong năm 2014, tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

947-KH/ĐU

03/09/2014

Đảng ủy Bộ TT&TT

Kế hoạch

Về triển khai thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

817-HD/ĐU

26/12/2013

Đảng ủy Bộ TT&TT

Hướng dẫn

Về việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”


651-KH/ĐU

21/03/2013

Đảng ủy Bộ TT&TT

Kế hoạch

Về kế hoạch triển khai, thực hiện việc học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị.

350-HD/ĐU

30/12/2011

Đảng ủy Bộ TT&TT

Hướng dẫn

Về hướng dẫn thực hiện kế hoạch số 303-KH/ĐU ngày 08/11/2011 của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

259-QĐ/ĐU

07/12/2011

Đảng ủy Bộ TT&TT

Quyết định

Về ban hành Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

258-QĐ/ĐU

07/12/2011

Đảng ủy Bộ TT&TT

Quyết định

Về thành lập Bộ phận giúp việc về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

303-CT/ĐU

08/11/2011

Đảng ủy Bộ TT&TT

Chỉ thị

Về kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

1101-HD/BTV

26/08/2010

Đảng ủy Bộ TT&TT

Hướng dẫn

Về tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn | Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn |