Ngày 7 Tháng 12 Năm 2019

Văn bản về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp Trung Ương

Văn bản về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp Trung Ương

 

Số hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Hình thức văn bản

Trích yếu nội dung

Tải về

05-CT/TW

15/05/2016

Ban Bí thư

Chỉ thị

Về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

137-HD/BTGTW

03/12/2014

Ban Tuyên giáo Trung ương

Hướng dẫn

Về học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

20-BC/TW

25/08/2014

Ban Bí thư

Báo cáo

Về sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

96-HD/BTGTW

05/12/2013

Ban Tuyên giáo Trung ương

Hướng dẫn

Về học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

609/HD-BTĐKT

11/05/2012

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Hướng dẫn

Về việc hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

32-HD/BTGTW

11/01/2012

Ban Tuyên giáo Trung ương

Hướng dẫn

Về đưa việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên  của các tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ đảng viên

1973/CT-TTg

07/11/2011

Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị

Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

12-HD/BTGTW

27/07/2011

Ban Tuyên giáo Trung ương

Hướng dẫn

Về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

03-KH/TW

01/07/2011

Ban Bí thư

Kế hoạch

Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015

03-CT/TW

14/05/2011

Ban Bí thư

Chỉ thị

Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

32-HD/BTGTW

11/03/2008

Ban Tuyên giáo Trung ương

Hướng dẫn

Về tổ chức học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí”

19-HD/BTGTW

07/11/2007

Ban Tuyên giáo Trung ương

Hướng dẫn

Về sơ kết một năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

02-TB/BCĐCVĐ

22/10/2007

Ban chỉ đạo cuộc vận động

Thông báo

Về kết luận phiên họp ngày 26/09/2007 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

07-TB/BTGTW

14/05/2007

Ban Tuyên giáo Trung ương

Thông báo

Về kết luận của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

11-HD/TTVH

06/12/2006

Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương

Hướng dẫn

Về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

06-CT/TW

07/11/2006

Ban Bí thư

Chỉ thị

Về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

23-CT/TW

27/03/2003

Ban Bí thư

Chỉ thị

Về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới

03-KH/TW

25/7/2016

Ban Bí thư

Kế Hoạch

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

08-HD-BTGTW

19/08/2016

Ban Bí thư

Hướng Dẫn

Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện chỉ thị số 05-CTTW ngày 15/5/2016 của bộ chính trị và kế hoạch số 03-KHTW, ngày 25/7/2016 của Ban bí thư Trung ương Đảng về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tử tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn | Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn |