Ngày 22 Tháng 4 Năm 2019

Tin Tức - Sự Kiện

Khoan dung, nhân ái Hồ Chí Minh - biểu tượng của truyền thống hòa bình, hữu nghị, hợp tác của Việt Nam

Tư tưởng khoan dung, hòa bình, hòa hiếu là truyền thống nhân văn được hun đúc từ ngàn năm lịch sử của nhân dân Việt Nam. Truyền thống đó xuyên suốt từ truyền thống tới hiện đại, là hòa bình, hòa hiếu và chính nghĩa.

Xem tiếp...

Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh với một triết lý nhân sinh - sống tích cực để bảo vệ sức khoẻ, chống bệnh tật

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời cách mạng luôn luôn quan tâm đến hạnh phúc con người (với tư cách là các cá nhân và cả cộng đồng) về mọi phương diện, trong đó có lĩnh vực chǎm sóc y tế và bảo vệ sức khoẻ.

Xem tiếp...

Học tập và làm theo gương Bác phải từ chữ Tâm

Chủ tịch Hồ Chí Minh được thế giới tôn vinh là “Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất”. Cả cuộc đời và sự nghiệp của mình, Người đã hy sinh cho độc lập và thống nhất Tổ quốc, tự do và hạnh phúc của nhân dân, hòa bình và hữu nghị cho các dân tộc trên toàn thế giới. Đó là biểu hiện tập trung nhất của đạo đức cách mạng. Hơn thế nữa, Người là một trong những nhà tư tưởng, những lãnh tụ cách mạng đã bàn nhiều nhất đến vấn đề đạo đức và đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản vô giá. Đó là hệ thống quan điểm về một nền đạo đức mới, đạo đức cách mạng, và bản thân Người là một tấm gương sáng ngời về thực hành đạo đức cách mạng.

Xem tiếp...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc

Gần nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày “đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”, nhưng Bác Hồ vẫn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; cuộc đời và nhân cách của Người vẫn là tấm gương để mỗi người Việt Nam phấn đấu và noi theo; tư tưởng của Hồ Chí Minh là cội nguồn sức mạnh, điểm tựa và niềm tin cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trên con đường đi đến tương lai, “soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta"(1).

Xem tiếp...

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là thiết thực thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCH TW khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"

Trong tất cả vĩ nhân của nhân loại, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà cách mạng lỗi lạc, một nhà lý luận minh triết, có những đóng góp to lớn trong kho tàng lý luận của giai cấp vô sản thế giới, đặc biệt là lý luận về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, lý luận về sự kết hợp biện chứng giữa giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng con người. Trí tuệ kiệt xuất, cốt cách của một dân tộc anh hùng, tinh hoa văn hóa của nhân loại kết tinh trong một nhân cách cao cả, đó là nhân cách Hồ Chí Minh; phẩm chất thiên tài của lãnh tụ hòa quyện với đạo đức, chủ nghĩa yêu nước và nhân văn Việt Nam tạo nên một nhân cách vừa vĩ đại vừa gần gũi, nhân cách đó có một sức lan tỏa sâu rộng và cảm hóa mãnh liệt không chỉ với giai cấp công nhân, dân tộc Việt Nam mà cả nhân loại tiến bộ trên thế giới; vì lẽ đó cách đây 24 năm nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người, tổ chức Văn hóa, khoa học và giáo dục của liên hiệp quốc (UNESCO) đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn”.

Xem tiếp...

Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn | Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn |