Ngày 7 Tháng 12 Năm 2019

Những lời dạy của Bác

Những nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức đối với các tầng lớp nhân dân

Cán bộ, đảng viên

18. ...Tư cách của một người cách mệnh

Tự mình phải:

Cần kiệm.

Hoà mình không tư.

Xem tiếp...

Con đường hình thành đạo đức mới, phê phán những hiện tượng phi đạo đức

 1... a) Bệnh tham lam - Những người mắc phải bệnh này thì đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của Đảng, của dân tộc, do đó mà chỉ "tự tư, tự lợi". Dùng của công làm việc tư. Dựa vào thế lực của Đảng để theo đuổi mục đích riêng của mình.

Sinh hoạt xa hoa, tiêu xài bừa bãi. Tiền bạc đó ở đâu ra? Không xoay của Đảng thì xoay của đồng bào. Thậm chí làm chợ đen buôn lậu. Không sợ mất thanh danh của Đảng, không sợ mất danh giá của mình.

Xem tiếp...

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về bầu cử đại biểu Quốc hội

Luật bầu cử của ta thật là dân chủ. Tất cả công dân, gái cũng như trai, từ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử, tự do lựa chọn người thay mặt cho mình ở Quốc hội.

Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 10, tr.129.

Xem tiếp...

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9

Mục đích Cách mạng Tháng Tám là gì?

Là giành lại hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ cho Tổ quốc ta, cho nhân dân ta.

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2-9 nước ta tuyên bố độc lập. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Tổng tuyển cử tự do được tổ chức, nhân dân toàn quốc ta đã bầu ra Quốc hội. Quốc hội thông qua Hiến pháp và bầu ra Chính phủ Trung ương. Chính quyền địa phương từ xã đến tỉnh đều do nhân dân cử ra. Thế là lúc đó chúng ta đã bắt đầu thực hiện thống nhất, độc lập và dân chủ.

Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 7, tr.337.

Xem tiếp...

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ

Thanh niên bây giờ là một thế hệ vẻ vang, vì vậy cho nên phải tự giác tự nguyện mà tự động cải tạo tư tưởng của mình để xứng đáng với nhiệm vụ của mình. Tức là thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không lợi gì cho loài người.

Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 9, tr.172.

Xem tiếp...

Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn | Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn |