Ngày 7 Tháng 12 Năm 2019

Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 1 gồm những bài viết và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến tháng 11 năm 1924, mở đầu là bài Tâm địa thực dân và kết thúc vào thời điểm Người rời Mátxcơva (Nga) đến Quảng Châu (Trung Quốc). Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tập 1 phản ánh sự chuyển biến trong tư tưởng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa xã hội khoa học, đánh dấu sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người, về đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về phương pháp cách mạng... 

Các tác phẩm trong tập này đã khẳng định con đường đúng đắn để giải phóng dân tộc Việt Nam và các dân tộc bị áp bức khác trên thế giới là đi theo con đường cách mạng vô sản.

 


Tập 2 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ hai, bao gồm những tác phẩm do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết từ tháng 11-1924 đến đầu năm 1930. Đây là thời gian kể từ lúc Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô đến Quảng Châu (Trung Quốc) hoạt động đến khi thành lập Đảng. Thời gian không dài song có nhiều sự kiện quan trọng đối với phong trào cách mạng thế giới và Việt Nam, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

 

 

 


Tập 3, Hồ Chớ Minh Toàn tập xuất bản lần thứ hai gồm những tỏc phẩm của Chủ tịch Hồ Chớ Minh viết từ  đầu năm 1930 đến ngày 2-9-1945.

Những tỏc phẩm được viết trong thời gian này thể hiện những cống hiến lớn lao về tư tưởng, đường lối và tổ chức của Chủ tịch Hồ Chớ Minh đối với cỏch mạng Việt Nam và phong trào cỏch mạng thế giới.

Từ năm 1930 đến năm 1940 là thời gian Chủ tịch Hồ Chớ Minh hoạt động ở nước ngoài trờn cương vị là Uỷ viờn Ban phương Đụng của Quốc tế Cộng sản, phụ trỏch Văn phũng phương Nam và trực tiếp chỉ đạo cỏch mạng Đụng Dương.

 

 


Tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ hai, bao gồm những tác phẩm, bài viết, bài nói, điện văn, thư từ, tuyên bố, trả lời các nhà báo... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 2-9-1945 đến hết năm 1946. Mở đầu tập sách là bản Tuyên ngôn độc lập - áng văn lập quốc vĩ đại, kiệt tác về tư tưởng, lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản tổng kết những giá trị tinh thần của cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta; đồng thời cũng là lời Tuyên ngôn mở đầu kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Những bài ở cuối tập sách đã tỏ rõ ý chí của nhân dân ta quyết tâm chiến đấu để giữ vững nền tự do độc lập ấy.

 

 

  


Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 5 gồm những tác phẩm, bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1947 đến cuối năm 1949, phản ánh sâu sắc tư tưởng, đường lối chiến lược, sách lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Với bản chất xâm lược và hiếu chiến, kẻ thù đã láo xược gửi 3 tối hậu thư trong hai ngày, đòi chúng ta phải hạ vũ khí; chúng đã buộc nhân dân ta phải cầm súng đứng lên bảo vệ nền độc lập và danh dự của mình. Cả nước vâng theo và tin theo lời kêu gọi của lãnh tụ tối cao, hùng dũng đi vào cuộc kháng chiến thần thánh với tinh thần "cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh!".

   


Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 6 gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 1-1-1950 đến cuối tháng 12-1952. Đây là thời kỳ cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp đang chuyển mạnh từ thế cầm cự sang thế phản công tích cực để tiến tới tổng phản công.
Thất bại trong chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh, thực dân Pháp phải cầu cứu đế quốc Mỹ. Với sự giúp đỡ của Mỹ, Pháp thi hành chính sách "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt". Chúng củng cố nguỵ quyền, nguỵ quân, mở rộng lấn chiếm ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phong toả biên giới, bao vây căn cứ địa Việt Bắc, vừa tăng cường phòng thủ vùng đồng bằng Bắc Bộ, vừa tìm cách phản công, để giành lại quyền chủ động chiến lược đã mất.

 

Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn | Trường Cao Đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn |